Reiki Prices
Reiki Prices: Reiki Initial Session

90 Minute Session

$90.00

Reiki Follow Up Session

60 Minute Session

$60.00

Reiki Express Session

30 Minute Session

$30.00

45 Minute Reiki Session

30 minute Healing Release Coaching Session

$85.00

Double Savings package

45 Minute Reiki Session

30 Min Healing Coaching Session

$80.00

Photo Gallery